มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อการรักษาพยาบาลและสงเคราะห์ผู้ป่วยราชการสนามทหาร  ข้าราชการ  ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส จัดหาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ทหาร ผู้พิการและทุพพลภาพ จัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล สนับสนุนการศึกษาวิจัย ให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากร ทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก       

"Phramongkutklao Hospital Foundation"

การรับบริจาคและข่าวประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพการรับบริจาคและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์