มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ชั้น 1 เลขที่ 315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

เบอร์โทรศัพท์

02-354-3699, 098-860-1411

อีเมล์แอดเดรส

foundation_pmk@hotmail.com

ไลน์ไอดี

pmk0988601411

เว็บไซต์

phramongkutklaofoundation.org