ประวัติความเป็นมา

กองทัพบก ได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารบกในพื้นที่พระราชวังพญาไท เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2475 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2495 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 66 ปี

โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 1,200 เตียง ที่มีศักยภาพสูงสุดของกองทัพบก ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ทหาร ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติงานให้กับนักเรียน แพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  รวมทั้งแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา โดยให้การฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขาวิชา

ปัจจุบันด้วยปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โรคต่าง ๆ มีความซับซ้อน  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล โปรดกรุณาให้ความอนุเคราะห์บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ  เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยเจ็บ

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 มกราคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดังนี้

  • สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การจัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์และกิจการต่างๆ ตามภารกิจของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • จัดหาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทหารและพลเรือนผู้พิการและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
  • สนับสนุนการศึกษา อบรม และการวิจัยทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  • สนับสนุนในการทำนุบำรุงพระราชวังพญาไท
  • ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองทุกประการ