สิทธิประโยชน์

01
รับสิทธิผู้มีอุปการคุณ ได้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (บริจาคเงิน 10,000 บาทขึ้นไป)

ประเภทผู้อุปการะ

ยอดเงินบริจาค

ผู้อุปการะ 1

10,000 – 49,999

ผู้อุปการะ 2

50,000 – 99,999

ผู้อุปการะ 3

100,000 – 299,999

ผู้อุปการะ 4

300,000 – 399,999

ผู้อุปการะพิเศษ

400,000 – 1,999,999

ผู้อุปการะบุคคลสำคัญ

2,000,000 – 4,999,999

กิตติมศักดิ์

5,000,000 – 19,999,999

กิติมศักดิ์พิเศษ

20,000,000 บาทขึ้นไป

สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้อุปการะ

ผู้รับสิทธิ

ประเภท

ส่วนลด

ผู้อุปการะ 1

ตนเอง

1

3 %

ผู้อุปการะ 2

ตนเอง

1

5 %

ผู้อุปการะ 3

ตนเอง

1

10 %

ผู้อุปการะ 4

ตนเอง

1

15 %

ผู้อุปการะพิเศษ

ตนเอง

1

25 %

ผู้อุปการะบุคคลสำคัญ

ตนเอง

1

50 %

กิติมศักดิ์

ตนเองและครอบครัว

1

50 %

กิติมศักดิ์พิเศษ

ตนเองและครอบครัว

1 และ2

100 %

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิ

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

ประเภทที่ 1

ค่าห้องพิเศษ ค่าผ่าตัด ค่าทำคลอด

ประเภทที่ 2

ค่ารักษาพยาบาล อาหาร เอกซเรย์ ฉายแสง เข้าเฝือก เวชศาสตร์ฟื้นฟู บริการวิสัญญี

02
ได้รับการจารึกนามหน้าห้อง (กรณีบริจาคห้อง)
03
ได้รับกรจารึกนามเครื่องมือแพทย์ (กรณีบริจาคเครื่องมือแพทย์)
04
ได้รับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สกุลดิเรกคุณาภรณ์ (บริจาค 100,000 บาทขึ้นไป)

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 
01
ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน 30,000,000 บาทขึ้นไป

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 
02
ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน 14,000,000 บาทขึ้นไป

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 
03
ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน 6,000,000 บาทขึ้นไป

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 
04
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน 1,500,000 บาทขึ้นไป

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 
05
ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน 500,000 บาทขึ้นไป

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 
06
ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน 200,000 บาทขึ้นไป

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 
07
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน 100,000 บาทขึ้นไป

การขอรับพระราชทานเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์